top of page

algemene voorwaarden

1. Ondernemingsgegevens

apperkann is een onderneming op naam van Ann De Baets.

E-Mail: ann@apperkann.be

Vestigingsadres: Gentstraat 72 9971 Lembeke

BTW – nummer: BE 0858 015 973

Rekening nummer: BE84 7506 8331 6359

2. Algemene bepalingen

apperkann is een webshop die producten verkoopt via een online platform.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (‘klant’) van deze webshop. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van apperkann moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarbij de klant instemt met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door apperkann worden aanvaard.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij apperkann voor de uitvoering er van tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en klant.

3. Verkoop op webshop apperkann.be

Om producten te kunnen bestellen op de webshop www.apperkann.be dient de klant aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling.

 • Ten minste 18 jaar oud zijn.

 • De klant dient de eigenaar of gevolmachtigde houder van een geldige betaalkaart te zijn om online producten aan te kopen.

Alle vermelde prijzen op www.apperkann.be zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Deze zijn altijd ten koste van de klant, tenzij anders vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien er door een foutje of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op de webshop, heeft apperkann altijd het recht om deze prijs te wijzigen. De klant heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en wordt het volledig bedrag terug doorgestort op zijn rekening.

Betaling van de verschuldigde kosten kan op volgende manieren:

 • Directe betaling na de bestelling via het online betaalplatform;

 • via kredietkaart

 • via bancontact

 

Goedgekeurde betaalkaarten worden vermeld op de website www.apperkann.be. De klant dient de gegevens van zijn betaalkaart te verstrekken wanneer hij een bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. apperkann levert de producten pas aan wanneer de uitgever van de betaalkaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd. De bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door apperkann. apperkann kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De overeenkomst tussen apperkann en de klant komt tot stand op het moment dat de klant de door apperkann gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

apperkann behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

apperkann bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

apperkann blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

De algemene voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

4. Leveringstermijnen, leverings- en verzendkosten

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan apperkann via de webshop kenbaar heeft gemaakt. De klanten die regelmatig producten via de webshop bestellen, dienen apperkann op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang apperkann geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatste bij apperkann bekende adres.

apperkann zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 werkdagen na bestelling via de webshop, ter verzending aanbieden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door apperkann aan de klant op het moment dat de producten verzonden worden. Als de bezorging met meer dan 20 kalenderdagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval apperkann het door de klant betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontbinding, zal terug betalen.

Een vertraging in verzending of levering geeft geen recht op het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding aan de klant.

De klant is verplicht de door apperkann geleverde producten af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is apperkann gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.

De bestelling wordt verzonden via Bpost, tegen een vergoeding van leverings- en verzendkosten.

Een niet genormaliseerde zending tot 100 gr. versturen we binnen België naar je thuisadres kost € 4.50.

Ook naar Nederland en Frankrijk versturen we naar jouw thuisadres, hiervoor betaal je € 9. 

Als klanten dit willen kan een pakje gratis opgehaald worden in Lembeke. Afhalen kan op een vooraf overeengekomen tijdstip bij apperkann, Gentstraat 72, 9971 Lembeke.

De door apperkann opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

apperkann is niet aansprakelijk bij eventuele vertragingen, verlies, diefstal of beschadiging van pakketten tijdens verzending door de koerierdienst.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan apperkann.

apperkann verzendt in België en naar Nederland en Frankrijk.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

5. Klachten

Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de klant de producten te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen per e-mail aan apperkann te melden. Hierbij dient er een vermelding gemaakt te worden van het artikel, de prijs en indien aanwezig het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal apperkann trachten deze klacht naar tevredenheid van de klant op te lossen.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van apperkann beperkt tot terugbetaling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

apperkann behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

6. Herroepingsrecht

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Voor alle producten gekocht bij apperkann heeft de klant volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Bij aankoop van producten via de webshop van apperkann, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen te ontbinden. De termijn van 14 kalenderdagen gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de klant of een vooraf door de klant aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren). Wanneer de klant gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken. De klantendienst van apperkann is te bereiken via e-mail: ann@apperkann.be of per post: apperkann,  Gentstraat 72,9971 Lembeke. Indien onze klantendienst dit verzoek goedkeurt zal de klant per e-mail de noodzakelijke instructies ontvangen voor de retournering.

apperkann zal het verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een onbeschadigd product betreft en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl deze in het bezit van de klant waren. De klant behandelt de producten met zorg en retourneert ze in de staat waarin ze aan hem zijn geleverd. De producten dienen zorgvuldig ingepakt te worden.

Indien de klant van zijn recht op ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren aan apperkann retourneren, conform de door apperkann verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant, ongeacht de wijze van terugzending. Het door de klant betaalde bedrag zal apperkann zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen. Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door apperkann zijn ontvangen.

Als de klant producten retourneert:

 • die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,

 • die niet goed zijn verpakt,

 • waarvan producten ontbreken,

 • waaraan de klant niet de benodigde zorg heeft besteed bij het terugsturen van die producten,

behoudt apperkann zich het recht voor om de retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan de klant moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

 

7. Aansprakelijkheid

apperkann is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van apperkann. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

apperkann is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

apperkann is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. apperkann draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.​​​​​​​

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. apperkann is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. apperkann doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal apperkann de klant zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.

Het is mogelijk dat apperkann op zijn website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. apperkann is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien de klant onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan hij apperkann contacteren via e-mail.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. apperkann geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

apperkann kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

8. Klantendienst

De klantendienst van apperkann is bereikbaar via e-mail op ann@apperkann.be of per post op het volgende adres: Gentstraat 72, 9971 Lembeke.

9. Privacy

Alle persoonsgegevens die apperkann verkrijgt zullen vertrouwelijk worden behandeld. apperkann engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. apperkann leeft de regelgeving van de GDPR (General Data Protection Regulation), die in werking trad op 25 mei 2018, na.

De klant en de aanbieder kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op hem/haar betrekking hebben, of deze laten corrigeren door een brief en/of e-mail te richten aan apperkann. De door de klant en aanbieder verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met hem/haar als klant van apperkann, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. De aanbieder en afnemer kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief en/of e-mail te richten aan apperkann via ann@apperkann.be.

De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld aan het logistiek bedrijf dat de artikelen aflevert).

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, apperkann heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

apperkann houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Met vragen over dit privacy statement kan de klant contact opnemen met apperkann via ann.apperkann.be.

 

10. Overmacht

apperkann zal al het mogelijke doen om zijn verplichtingen na te komen, maar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging, of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die apperkann zelf niet in de hand heeft. Indien er een vertraging optreedt, zal apperkann zijn verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

apperkann is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van apperkann gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van apperkann, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van apperkann, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. apperkann heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat apperkann zijn verbintenis had moeten nakomen.

apperkann kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 

11. Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene voorwaarden, en blijven de overblijvende bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

apperkann heeft het recht zijn algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en klant dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.

apperkann is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer.

 

12. Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

13. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content en al het door apperkann aan klant en aanbieder geleverd materiaal berusten uitsluitend bij apperkann, tenzij anders is aangegeven.

 

14. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

15. Toepasselijk recht – geschillen

Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met apperkann is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

Versie: 13/03/2023

privacyverklaring

Deze ‘Privacy verklaring’ regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door apperkann.

De privacy verklaring bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanmaken van een klantenaccount, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacy verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. apperkann leeft deze regelgeving na. apperkann verzamelt enkel en alleen persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor een optimale werking van de website en om de dienstverlening te garanderen.


Wij verwerken uw gegevens voor :

 • Algemene doeleinden: een zo goed mogelijke dienstverlening en communicatie tussen u en apperkann tot stand te brengen met de bedoeling om het mogelijk te maken een dienstverlening te kunnen voorbereiden of uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden verzameld om: de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van een wedstrijd/actie, aanmaken en beheren van een account op de website, enz.

 • Direct marketing: we gebruiken uw persoonsgegevens voor het versturen van belangrijke meldingen zoals berichtgeving over diensten en de wijzigingen aan onze voorwaarden, aangezien deze informatie belangrijk is voor uw relatie met ons.

De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan ann@apperkann.be.

 • Doorgifte aan derden: De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan ann@apperkann.be

 

De persoonsgegevens die bij ons terecht komen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. apperkann doet er alles aan om inbreuken te vermijden door de veiligheid continu op te volgen. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen apperkann en u.

 • Recht op inzage / toegang

U heeft het recht om de gegevens die apperkann over u geregistreerd heeft op elk moment in te kijken.

 • Recht op rechtzetting

U heeft het recht om na deze inzage eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten aanvullen of corrigeren.

 • Recht om te worden vergeten

U kan op elk moment vragen om volledig uit alle systemen en databases van apperkann gewist te worden. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 • Recht om klacht in te dienen

U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden. 
Zie ook hieronder: “wat als ik een klacht heb?”

 • Recht om toestemming in te trekken

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan apperkann. U heeft dan ook altijd het recht u te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld niet langer informatie wil ontvangen in verband met apperkann, kan u uzelf steeds uitschrijven door onderaan de correspondentie op “uitschrijven” te klikken.

 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet tijdelijk, te beperken.

 • Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

apperkann heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan apperkann aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Wat als ik een klacht heb?

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vraagt apperkann om hierover direct contact op te nemen via e-mail: ann@apperkann.be, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Kan deze privacyverklaring nog wijzigen?

apperkann kan zijn privacyverklaring ten allen tijde wijzigen.

 

Met vragen of bedenkingen over deze privacy verklaring kan u steeds contact opnemen met apperkann via ann@apperkann.be

Versie 13/03/2023

bestelling en verzending

Koop jouw favoriete items in de webshop van apperkann. Voeg het product toe aan je winkelmandje. Rechts bovenaan de webshop zie je het winkelmandje en een overzicht van de artikelen die je hebt toegevoegd. Vanuit het winkelwagentje kan je afrekenen en de bestelling plaatsen. Ben je een nieuwe klant, dan kan je een account aanmaken. Je geeft jouw gegevens in en kiest een wachtwoord. Dit is niet verplicht, maar vergemakkelijkt je volgende bezoeken aan de webshop: je zal niet steeds opnieuw deze gegevens moeten ingeven. Bij een volgend bezoek geef je enkel jouw login en wachtwoord in.  

Na je bestelling & betaling ontvang je een bevestigingsmail.

Onze webshop is gelegen in Lembeke, klanten uit de regio krijgen daarom ook de mogelijkheid om hun pakket zelf af te halen (na afspraak). 

Bestellingen op de webshop van apperkann worden geleverd op het adres dat jij vermeld hebt. Bevestigde bestellingen worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen zeven werkdagen na bestelling in de webshop, verzonden. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd op het moment dat de artikelen verzonden worden. 

De bestelling wordt verzonden via een door apperkann aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding (verzend- en handlingskosten).

apperkann verstuurt pakjes via Bpost.

Versturen binnen België naar je thuisadres kost € 4.50 voor een niet genormaliseerde zending tot 100gr.

Ook naar Nederland en Frankrijk versturen we naar jouw thuisadres, hiervoor betaal je € 9 voor een niet genormaliseerde zending tot 100gr.

apperkann verstuurt in België naar Nederland en Frankrijk.

retourbeleid

Voor alle producten gekocht bij apperkann heb je volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Je hebt de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen te ontbinden. De termijn van 14 kalenderdagen gaat in op de dag na ontvangst van de artikelen.

Wanneer je gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dien je dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken. De klantendienst van apperkann is te bereiken via e-mail: ann@apperkann.be of per post: apperkann, Gentrstaat 72, 9971 Lembeke. Indien apperkann dit verzoek goedkeurt zal je per e-mail de noodzakelijke instructies ontvangen voor de retournering.

apperkann zal het verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet en onbeschadigd product betreft en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. 

Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de artikelen veilig en beschermd zijn gebleven terwijl deze in jouw bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u jouw geleverd. Pak de producten zorgvuldig in.

Indien je van het recht op ontbinding gebruik maakt, zal je de artikelen met alle geleverde toebehoren aan apperkann retourneren, conform de door apperkann verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor jouw rekening, ongeacht de wijze van terugzending. Het door jou betaalde bedrag zal apperkann zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen. Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door apperkann zijn ontvangen.

Als u producten retourneert:

 • die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,

 • die niet goed zijn verpakt,

 • waarvan artikelen ontbreken,

 • waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten,

behouden we ons het recht voor om jouw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om je kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan jou moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

bottom of page